пятница, 29 мая 2015 г.

Тарихинги-тилинги бил

Тилинги-Тарихинги сюй эм сыйла!
"Миллет сезими болмагъан халкъ, башха миллетлени ёсдюрген тууар бокъду"   П. Столыпин

"Кеси тарихине хоншуланы кёзлери бла къарагъан миллет чырт сакъланмаз"
Ф. Ницше
"Халкъны джигитлери бла тарихин сыйырсанг - 50 джылдан ол халкъ къой сюрюу кибик боллукъду"  Билген Адам

Карачайбалкар президентле-министирле-депутатла миллет тарихин, тилин, джерин къоруулагъан къой эсенг - миллетге ол керекди деб да билмейдиле.
Тегейлиле Алан тарихибизни урлайдыла, адыгла Черкас тарихибизни урлайдыла,
Миллетибизден айырылгъан маргинал юзюкле миллет атларын ауушдурадыла,
Бир-бир динчиле миллет шартланы (тил, джурт, тин, тарих)  сакълар ючюн кюреширге керекди десенг - ол "гюнах миллетчиликди" деб джууаплашадыла,
Кертиси бла уа Алан халкъыбызны барды  Хакъы - керти ислам динин, эски тилин-тинин, ата-бабадан джетген джуртун-джерин сакъларгъа. 
Хакъ болгъан джерде БОРЧ да барды. 
Борчубуз да бу уллу байлыкъны къорууламакъ. Борчубуз да бу хазнаны - кесибизде тохтатмай- ызыбыздан келген тёлюлеге ётдюрмек! 


Ахмад Салпагаров,Ахмад Сылпагар, Ахмад Сылпагъар,